Kredyty

KREDYTOWA LINIA HIPOTECZNA

KREDYTOWA LINIA HIPOTECZNA

Kredytowa linia hipoteczna może być przeznaczona na finansowanie dowolnego
celu, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Kwota kredytu jest uzależniona od zdolności kredytowej Klienta oraz od
wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie. Kwota kredytu nie może
przekroczyć 2.000.000 zł oraz 60% wartości nieruchomości będącej przedmiotem
zabezpieczenia.

Kredyt może być udzielony maksymalnie na okres 10 lat.

Spłata kredytu następuje w równych ratach kapitałowo - odsetkowych.

Bank może udzielić kredytu Klientowi, który spełnia wszystkie poniżej podane
warunki:

1)    prowadzi działalność gospodarczą nieprzerwanie, przez co najmniej 24
miesiące, przy czym do okresu tego wlicza się okres prowadzenia działalności
pod inną nazwą lub w innej formie prawnej, jeżeli zachodzi ciągłość
prowadzonej działalności gospodarczej,

2)    posiada zdolność kredytową,

3)    wywiązuje się terminowo ze zobowiązań kredytowych wobec Banku, banków
lub innych instytucji finansowych,

4)    posiada w Banku rachunek bieżący lub zobowiąże się do jego otwarcia
przed uruchomieniem kredytu i przeprowadzania rozliczeń za pośrednictwem
tego rachunku,

nie posiada zaległości podatkowych lub zobowiązań zrównanych z nimi oraz
zaległości w stosunku do ZUS.

Obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest:

1)    hipoteka na nieruchomości lub ograniczonym prawie rzeczowym
należącej/cym do Klienta lub osoby trzeciej (wpis hipoteki na rzecz Banku,
wyłącznie na pierwszym miejscu)

2)    przelew na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych
zdarzeń losowych nieruchomości obciążonej hipoteką, (jeśli nieruchomość jest
zabudowana lub w trakcie budowy);

3)    pełnomocnictwo do rachunku/ów Klienta prowadzonych przez Bank;

4)    weksel własny in blanco Klienta wraz z deklaracją wekslową.

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej określonej w
aktualnie obowiązującej w Banku tabeli oprocentowania.

Prowizję od kredytu określa aktualnie obowiązująca w Banku taryfa prowizji i
opłat.

Ogólne informacje dla osób ubiegających się o kredyt

Ogólne informacje dla osób ubiegających się o kredyt.

Warunkiem uzyskania dowolnego kredytu jest posiadanie zdolności kredytowej przez kredytobiorcę, rozumianej jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami. Klienci ubiegający się o kredyt powinni złożyć w Banku pisemny wniosek o przyznanie kredytu podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń majątkowych oraz dokumenty informujące o:

 • firmie (forma prawna, majątek, udziałowcy, kooperanci itp.)
 • sytuacji finansowej
 • przeznaczeniu kredytu
 • ewentualnym zadłużeniu w innych bankach
 • proponowanych sposobach zabezpieczenia spłaty kredytu.
Zabezpieczenie kredytu zależy od wysokości i rodzaju kredytu. Jest ono ustalane indywidualnie z Klientem.
Zabezpieczeniem kredytu może być m in.:
 • weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
 • poręczenie wg. prawa wekslowego lub cywilnego
 • wpis hipoteki
 • rejestrowy zastaw sądowy na rzeczach ruchomych
 • cesja wierzytelności
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie
 • blokada środków pieniężnych na rachunkach bankowych
 • ubezpieczenie spłaty kredytu przez instytucję ubezpieczeniową, zaakceptowaną przez Bank
 • gwarancja bankowa.
Oprocentowanie kredytów jest uzależnione od rodzaju i kwoty kredytu, okresu spłaty, rodzaju zabezpieczenia kredytu oraz od dotychczasowej współpracy z kredytobiorcą.

Dopuszczalne saldo debetowe w ramach rachunku bieżącego

Dopuszczalne saldo debetowe w ramach rachunku bieżącego 

Wykorzystanie debetu dopuszczalnego następuje w rachunku bieżącym na podstawie bezgotówkowych lub gotówkowych dyspozycji Klienta do wysokości posiadanych środków oraz przyznanego limitu.

Debet ma charakter odnawialny do kwoty przyznanego limitu. Powinien być spłacony przynajmniej raz w ciągu 30 dni. Brak spłaty w tym okresie powoduje powstanie należności wymagalnej. Wpływy na rachunek bieżący przeznaczone są w pierwszej kolejności na pokrycie wypłat w granicach debetu. Od niespłaconego debetu w ustalonych terminach, Bank pobiera odsetki obowiązujące dla kredytów przeterminowanych.

Warunkiem korzystania z dopuszczalnego salda debetowego jest posiadanie rachunku przez okres co najmniej 6 miesięcy, przeprowadzanie rozliczeń za pośrednictwem rachunku oraz osiągnięcie minimum 80.000 zł obrotów na rachunku w poprzednim roku obrotowym. Można wtedy skorzystać z dopuszczalnego salda debetowego do wysokości 4.000 zł bez podpisywania odrębnej umowy kredytowej.

Ponadto można na podstawie odrębnej umowy kredytowej skorzystać z salda debetowego w wyższej kwocie - do 25.000 zł.

Warunkiem przyznania prawa do dopuszczalnego salda debetowego jest posiadanie zdolności kredytowej oraz posiadanie rachunku bieżącego przez okres co najmniej 6 miesięcy.
Wysokość salda debetowego ustalana jest indywidualnie:
 • dla podmiotów gospodarczych o rocznych przychodach do 1.000.000 zł - 16 % wpływów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy jednak nie więcej niż 8.000 zł,
 • dla podmiotów gospodarczych o rocznych przychodach powyżej 1.000.000 zł do 800.000 EURO - 16 % wpływów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy jednak nie więcej niż 25.000 zł,
Korzystanie z debetu dopuszczalnego następuje po podpisaniu umowy o debet dopuszczalny, która jest zawierana na okres 1 roku. Po upływie tego okresu można odnowić prawo do korzystania z debetu dopuszczalnego na kolejny taki sam okres.
Debet oprocentowany jest  wg zmiennej stopy procentowej określonej w aktualnie obowiązującej w Banku tabeli oprocentowania.

Prowizję od debetu określa aktualnie obowiązująca w Banku taryfa prowizji i opłat.

Debet dopuszczalny przynajmniej raz w ciągu 30 dni od dnia jego wystąpienia powinien być całkowicie spłacony.

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy 

Kredyt ten jest udzielany podmiotom gospodarczym na  finansowanie bieżącej
działalności gospodarczej związanej z:

*         zaopatrzeniem

*         produkcją i sprzedażą towarów

*         świadczeniem usług

*         procesem rozliczeń pieniężnych.

Kredyt obrotowy może być wykorzystany na spłatę kredytów udzielonych na cele
obrotowe pod warunkiem, że kredyty te nie są restrukturyzowane oraz
Kredytobiorca nie posiada zadłużenia przeterminowanego.

Kwota kredytu nie powinna przekroczyć 80 % wydatków na pokrycie bieżącej
działalności.

Kredyt może być spłacany w ratach lub jednorazowo.

Kredyt może być udzielony maksymalnie na okres 2 lat.

Kredyt obrotowy może być także udzielony w formie linii odnawialnej w
rachunku kredytowym. Każda spłata części lub całości kredytu powoduje
odnowienie środków w ramach przyznanego limitu i ponowne zadłużanie się do
wysokości kwoty kredytu.

Kredyt udzielany jest do wysokości 50 % obrotów na rachunku bieżącym z
ostatniego roku.

Warunkiem uzyskania kredytu w formie linii kredytowej jest przeprowadzanie
operacji na podstawowym rachunku bieżącym w Banku przez okres minimum 6
miesięcy. Kredyt w formie linii kredytowej może być odnowiony na kolejny
taki sam okres, bez konieczności spłaty całości zadłużenia. Warunkiem
odnowienia kredytu jest:

*         dobra sytuacja finansowa kredytobiorcy

*         prawidłowa obsługa poprzedniego kredytu oraz innych kredytów, z
których korzysta kredytobiorca

*         celowe wykorzystanie kredytu

*         złożenie wniosku o odnowienie przed upływem okresu kredytowania.

Kredyt oprocentowany jest  wg zmiennej stopy procentowej określonej w
aktualnie obowiązującej w Banku tabeli oprocentowania.

Odsetki naliczane są od faktycznego, aktualnego stanu zadłużenia

Prowizję od kredytu określa aktualnie obowiązująca w Banku taryfa prowizji i
opłat.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym jest kredytem odnawialnym udzielanym na
finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.

Każde wpływy na rachunek pomniejszają zadłużenie z tytułu wykorzystywanego
kredytu. Zaletą tego kredytu jest możliwość wielokrotnego zadłużania się do
wysokości przyznanego limitu pomimo braku środków na rachunku bankowym.

Kredyt może być udzielony maksymalnie na okres 2 lat.

Kredyt ten udzielany jest do wysokości 25 krotnych średnich dziennych
wpływów środków na rachunek bieżący Klienta w okresie ostatniego roku od
dnia złożenia wniosku.

Warunkiem uzyskania takiego kredytu jest posiadanie rachunku bieżącego w
Banku przez okres minimum 1 roku oraz zgłoszenie tego rachunku do Urzędu
Skarbowego jako rachunku podstawowego w prowadzonej działalności oraz
dokonywanie rozliczeń za pośrednictwem tego rachunku.

Kredyt w rachunku bieżącym może być odnowiony na kolejny taki sam okres, bez
konieczności spłaty zadłużenia. Warunkiem odnowienia kredytu jest:

* dobra sytuacja finansowa kredytobiorcy

* prawidłowa obsługa poprzedniego kredytu oraz innych kredytów, z
których korzysta kredytobiorca

* celowe wykorzystanie kredytu

* złożenie wniosku o odnowienie przed upływem okresu kredytowania.

Odsetki naliczane są od faktycznego, aktualnego stanu zadłużenia.

Kredyt oprocentowany jest  wg zmiennej stopy procentowej określonej w
aktualnie obowiązującej w Banku tabeli oprocentowania.

Prowizję od kredytu określa aktualnie obowiązująca w Banku taryfa prowizji i
opłat.

Kredyt płatniczy

Kredyt płatniczy 

Kredyt płatniczy jest udzielany na finansowanie doraźnych płatności kredytobiorcy, wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej, w razie przejściowego braku środków finansowych na pokrycie nieprzeterminowanych zobowiązań.

Kredyt płatniczy może być udzielony przedsiębiorcy, który spełnia następujące warunki:
 • jest stałym klientem Banku i posiada rachunek bieżący co najmniej od sześciu miesięcy i w okresie ostatnich sześciu miesięcy terminowo wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec Banku i innych banków, z którymi współpracuje
 • należności od kredytobiorcy zaliczane są do kategorii normalnej lub pod obserwacją i w ocenie Banku nie ma przesłanek do ich przeklasyfikowania do wyższej kategorii ryzyka
 • posiada zdolność kredytową
 • ustanowi prawne zabezpieczenie kredytu.
Wniosek o udzielenie kredytu jest rozpatrywany i opiniowany przez Bank w maksymalnym terminie 5 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania wszystkich wymaganych dokumentów.
Kredyt płatniczy udzielany jest na okres nie dłuższy niż 60 dni kalendarzowych.
Ponowne przyznanie kredytu płatniczego może nastąpić po upływie co najmniej 1 miesiąca od daty ostatecznej spłaty poprzedniego kredytu płatniczego.
Maksymalna kwota udzielonego kredytu nie może przekroczyć 400.000 zł.
Spłata kredytu dokonywana jest jednorazowo w terminie określonym w umowie kredytu.
Kredyt oprocentowany jest  wg zmiennej stopy procentowej określonej w aktualnie obowiązującej w Banku tabeli oprocentowania.

Prowizję od kredytu określa aktualnie obowiązująca w Banku taryfa prowizji i opłat.

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny

Kredyt ten może być udzielony na finansowanie przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym.

Może być przeznaczony na:
 • zakup, budowę, rozbudowę, modernizacje i wyposażenie obiektów produkcyjnych, usługowych i handlowych
 • sfinansowanie zakupu maszyn, urządzeń lub środków transportu.
 • spłatę kredytów udzielonych na cele inwestycyjne pod warunkiem, że kredyty te nie są restrukturyzowane oraz Kredytobiorca nie posiada zadłużenia przeterminowanego.
Okres kredytowania zależy od realizowanego projektu inwestycyjnego. Kredyt może być udzielony maksymalnie na okres 8 lat.
Istnieje możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału.
Kwota kredytu nie może przekroczyć 80 % nakładów na realizowane przedsięwzięcie inwestycyjne.
Kredyt spłacany jest w ratach, zgodnie z zawartą umową kredytową.
Istnieje również możliwość refinansowania nakładów inwestycyjnych poniesionych maksymalnie w okresie 6 m-cy przed datą złożenia wniosku, udokumentowanych:
 • fakturami lub
 • wyceną rzeczoznawcy, lub
 • kosztorysem powykonawczym,
nie więcej jednak niż 50% wartości poniesionych nakładów.
Kredyt oprocentowany jest  wg zmiennej stopy procentowej określonej w aktualnie obowiązującej w Banku tabeli oprocentowania.

Prowizję od kredytu określa aktualnie obowiązująca w Banku taryfa prowizji i
opłat.

Rozwój firmy

Kredyt "ROZWÓJ FIRMY"

Kredyt może być przeznaczony na następujące cele:

*         finansowanie bieżącej działalności gospodarczej (potrzeb w zakresie majątku obrotowego),

*         finansowanie nakładów ponoszonych w celu stworzenia lub powiększenia majątku trwałego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą (zakup lub modernizacja sprzętu, zakup, budowa lub modernizacja
obiektów, refinansowanie nakładów poniesionych na cele inwestycyjne w okresie ostatnich 6 m-cy)

*         spłaty kredytów gospodarczych (obrotowych, inwestycyjnych) udzielonych przez inne banki.

Kwota kredytu  jest uzależniona od zdolności kredytowej Klienta oraz od wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie. Kwota kredytu nie może przekroczyć 1.000.000 zł oraz 60% wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia.

Klient może jednocześnie korzystać z kredytu w rachunku bieżącym do maksymalnej wysokości 10 krotnych średnich dziennych wpływów środków na rachunek bieżący kredytobiorcy z ostatniego roku lub dopuszczalnego debetu.Kredyt może być udzielony maksymalnie na okres 8 lat.

Bank może udzielić kredytu Klientowi, który spełnia wszystkie poniżej podane warunki:

*         prowadzi działalność gospodarczą nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące,

*         posiada zdolność kredytową,

*         rzetelnie i terminowo wywiązywał się ze zobowiązań wobec Banku i innych banków czy instytucji finansowych,

*         generuje dodatni wynik finansowy lub ponosi krótkookresową stratę finansową, nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy, lub jeśli straty mają charakter sezonowy związany z profilem działalności, cyklem produkcyjnym
itp.,

*         posiada w Banku rachunek bieżący lub zobowiąże się do jego otwarcia przed uruchomieniem kredytu i przeprowadzania rozliczeń proporcjonalnych do udziału Banku w zadłużeniu kredytowym Klienta,

*         nie posiada zaległości podatkowych lub zobowiązań zrównanych z nimi oraz zaległości w stosunku do ZUS (KRUS).

Obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest:

*         hipoteka na nieruchomości osobistej lub ograniczonym prawie rzeczowym należącej/cym do Klienta lub osoby trzeciej,

*         przelew na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości obciążonej hipoteką, (jeśli nieruchomość jest zabudowana lub w trakcie budowy),

*         pełnomocnictwo do rachunku/ów Klienta prowadzonych przez Bank,

*         weksel własny in blanco Klienta wraz z deklaracją wekslową.

Nieruchomość, będąca przedmiotem zabezpieczenia nie może być obciążona na rzecz innych wierzycieli, w tym innych banków (dopuszcza się udzielenie kredytu, którego zabezpieczeniem jest nieruchomość obciążona na rzecz innych banków, jeśli kredyty na rzecz których ustanowiono to zabezpieczenie będą spłacone z przyznanego kredytu.

Kredyt oprocentowany jest  wg zmiennej stopy procentowej określonej w aktualnie obowiązującej w Banku tabeli oprocentowania.

Prowizję od kredytu określa aktualnie obowiązująca w Banku taryfa prowizji i opłat.

Kredyt na zakup pojazdów

KREDYT NA ZAKUP POJAZDÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Kredyt może być udzielony mikroprzedsiębiorcom oraz przedsiębiorcom prowadzącym małe i średnie przedsiębiorstwa (osobom prawnym, osobom fizycznym, jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej utworzonym zgodnie z przepisami prawa polskiego i prowadzącym działalność
gospodarczą).

Środki uzyskane z kredytu mogą być przeznaczone na zakup pojazdów:

*         osobowych,

*         ciężarowo-osobowych lub ciężarowo-dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.

Okres spłaty kredytu, liczony od daty zawarcia umowy kredytu, nie może przekroczyć:

*         60 miesięcy w przypadku kredytu na zakup pojazdu nowego,

*         48 miesięcy w przypadku kredytu na zakup pojazdu używanego przy czym pojazd ten w dniu udzielenia kredytu nie może być starszy niż 5 letni.

Kwota udzielonego kredytu może maksymalnie może wynosić:

*         do 90% ceny nowego pojazdu (udział własny kredytobiorcy min. 10 %)

*         do 70% ceny pojazdu używanego (udział własny kredytobiorcy min. 30%)

Maksymalna kwota kredytu nie może jednak przekroczyć 150.000 złotych.

Przy rozpatrywaniu wniosku stosujemy uproszczoną procedurę oceny zdolności kredytowej - bez prognoz finansowych.

Kredyt oprocentowany jest  wg zmiennej stopy procentowej określonej w aktualnie obowiązującej w Banku tabeli oprocentowania.

Prowizję od kredytu określa aktualnie obowiązująca w Banku taryfa prowizji i opłat.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-17 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1495
1 USD3.6424
1 CHF3.6409
1 GBP4.6871
więcej