Oszczędności

Lokaty terminowe

Dla podmiotów gospodarczych oferujemy lokaty terminowe otwierane na okresy:
  • 14 dniowe
  • 1 miesięczne
  • 3 miesięczne
  • 6 miesięczne
  • 9 miesięczne
  • 12 miesięczne
Zaletą lokat terminowych jest ich korzystne oprocentowanie zależne od okresu zadeklarowania oraz wysokości wpłaconej kwoty.
Środki na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych oprocentowane są wg zmiennej stopy procentowej określanej w aktualnie obowiązującej w Banku tabeli oprocentowania.
Minimalna kwota lokaty 14 dniowej wynosi 10.000 zł.
Minimalna kwota lokaty dla pozostałych okresów wynosi 1 000 zł.
W przypadku lokat 14 - dniowych po upływie terminu lokaty, kwota lokaty wraz z odsetkami jest przeksięgowywana na rachunek bieżący.
Dla lokat terminowych 1 miesięcznych i powyżej 1 miesiąca odsetki są naliczane po upływie okresu zadeklarowania.

Wszystkie lokaty są zakładane na zadeklarowany okres i nie są odnawiane.

Oprocentowanie lokat zakładanych na 6, 9 i 12 miesięcy od kwoty 300.000 zł może być każdorazowo indywidualnie negocjowane z Zarządem Banku.
Oszczędności zdeponowane w naszym Banku objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Oszczędności zdeponowane w naszym Banku objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Informujemy, że od dnia 16 grudnia 2010 roku obowiązuje podwyższony limit gwarancji środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta do równowartości
100.000 euro.
Środki te podlegają  100 proc. gwarancji. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100.000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.
(podstawa prawna: znowelizowana w dniu 16 grudnia 2010 r. ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. Nr 257, poz. 1724)).

Ochronie podlegają imienne depozyty:

  • osób fizycznych,
  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
  • szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych.
Po więcej szczegółów kliknij tutaj.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-17 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1495
1 USD3.6424
1 CHF3.6409
1 GBP4.6871
więcej