Kredyty z programu "Czyste Powietrze" dostępne w BS Otwock.

Kredyty z dotacją w ramach programu „Czyste Powietrze” już dostępne w Banku Spółdzielczym w Otwocku.

11 stycznia ruszyła ścieżka bankowa programu „Czyste Powietrze”. Klienci Banku Spółdzielczego w Otwocku mogą już składać wnioski o Kredyt Czyste Powietrze i jednocześnie wnioski o dotację w ramach programu.

– Włączenie Banku BPS i Banków Spółdzielczych Zrzeszenia BPS, które mają swoje placówki w mniejszych miejscowościach, to dla nas ważna droga dotarcia z programem „Czyste Powietrze” do Polski gminnej i powiatowej – podkreśla Paweł Mirowski, Wiceprezes NFOŚiGW. – Liczymy na jeszcze większe zainteresowanie „ścieżką bankową” w „Czystym Powietrzu” po włączeniu się Banków Spółdzielczych, które są najbliżej lokalnych społeczności.

Pogram „Czyste Powietrze” to największy i najważniejszy w Polsce projekt służący skutecznej poprawie jakości powietrza oraz zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych, wdrażany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, we współpracy z szesnastoma funduszami wojewódzkimi. Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację przewidziano dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych.

Ekologiczne zmiany, na które można uzyskać dotację, to m.in.:

  • demontaż nieefektywnego źródła ciepła,
  • zakup i instalacja nowego źródła ogrzewania (np. pompa ciepła, gazowy kocioł kondensacyjny),
  • podłączenie do sieci ciepłowniczej,
  • instalacja wentylacji z odzyskiem ciepła,
  • wymiana okien,
  • ocieplenie budynku
  • instalacja paneli fotowoltaicznych.

Ścieżka bankowa w programie „Czyste Powietrze” otwiera możliwość realizacji ekologicznych przedsięwzięć szerokiej grupie mieszkańców budownictwa jednorodzinnego. By zacząć działać nie trzeba dysponować dużym kapitałem. Można już teraz zacząć czerpać korzyści z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań grzewczych i energetycznych dzięki bankowym Kredytom Czyste Powietrze. Dodatkowo, spłata takiego kredytu zostanie w części pokryta z dotacji. Warunkiem jest przeznaczenie co najmniej 95 proc. kwoty kredytu na realizację przedsięwzięć określonych programem „Czyste Powietrze” (tzw. koszty kwalifikowane), a pozostałe 5 proc. – na koszty powiązane bezpośrednio z programem.

Procedura ubiegania się o Kredyt Czyste Powietrze przebiega analogicznie jak w przypadku innych kredytów gotówkowych, z tą różnicą, że równolegle z badaniem zdolności kredytowej Klienta, bank przeprowadza weryfikację pod kątem spełnienia kryteriów skorzystania z programu. Wśród wymaganych dokumentów są m.in.:

  • odpis księgi wieczystej umożliwiający weryfikację danych dotyczących nieruchomości, na której realizowane będzie przedsięwzięcie,
  • oświadczenia współwłaścicieli/współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy o dotację,
  • zaświadczenie z gminy potwierdzające wysokość dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby składającej wniosek o dotację (w przypadku ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania).

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej oraz pozytywnej weryfikacji wniosku o dotację, Klient podpisuje w Banku Spółdzielczym dwa dokumenty: umowę kredytową i wniosek o dotację. Następnie należy poczekać na decyzję właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) – do 14 dni kalendarzowych.

Ekologiczne przedsięwzięcie należy rozpocząć nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o dotację w Banku i zrealizować w ciągu 18 miesięcy. Rozliczenie dotacji następuje w całości po zakończeniu przedsięwzięcia. Dotacja przekazywana przez wfośigw przeznaczana będzie na spłatę części kapitału Kredytu Czyste Powietrze.

W Banku Spółdzielczym w Otwocku  Kredyt Czyste Powietrze jest oprocentowany 7,3 proc. w skali roku, prowizja wynosi 2,5 proc., a RRSO 8,76 proc. 

Szczegółowe informacje dotyczące kosztów kwalifikowanych w programie „Czyste Powietrze” znajdują się na oficjalnej stronie https://www.czystepowietrze.gov.pl/.

Więcej infomacji można uzyskać u doradców w placówkach Banku Spółdzielczego w Otwocku lub na www.bsotwock.pl

Zapraszamy do naszych placówek.

Kredyt czyste powietrze – stopa redyskonta weksli NBP** + marża 5,00 p.p.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,31% przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 30.000,00 zł, okres kredytowania 5 lat, oprocentowanie zmienne 7,80% w stosunku rocznym, prowizja 2,50%, 60 rat miesięcznych spłacanych według salda malejącego: pierwsza rata (kapitał 500,00 zł + odsetki 211,56 zł), następne raty: kapitał 500,00 zł + odsetki malejące liczone od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie wg. formuły: kapitał x 7,80% x ilość dni w miesiącu/365 lub 366. Całkowity koszt kredytu: 6.724,46 zł, w tym odsetki 5.974,46 zł, prowizja 750,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 36.724,46 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 10.02.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.