Wnioski o dofinansowanie pobytu w żłobku dostępne w EBO!

Złóż elektronicznie do ZUS wniosek o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie
więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w instytucji.

Dofinansowanie obniżenia opłaty przysługuje, jeśli:
• jesteś rodzicem dziecka, opiekunem prawnym lub osobą, której sąd powierzył
sprawowanie opieki nad dzieckiem, np. rodzicem zastępczym;
• dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub korzysta z opieki dziennego opiekuna;
• nie otrzymujesz na to dziecko rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO).

Możesz skorzystać z dofinansowania opłaty za pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego
opiekuna dziecka:

• pierwszego i jedynego w rodzinie;
• pierwszego w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko otrzymujesz RKO;
• drugiego i kolejnego w rodzinie, które ma mniej niż 12 miesięcy albo więcej niż 35 miesięcy
i na które ZUS przyznał RKO i pobrałeś RKO w łącznej przysługującej Ci wysokości.

Jak złożyć wniosek?

Zaloguj się do bankowości EBO eBank Online i z górnego menu wybierz "Wnioski", a następnie postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie.

Przypominamy także, ze aby zachować ciągłość świadczeń w programie 500+, wniosek należy złożyć do końca kwietnia. Wniosek można złożyć w bankowości EBO.