Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Otwocku

Na podstawie § 37 ust. 6 oraz  § 38  Statutu – Zarząd Banku Spółdzielczego w Otwocku zwołuje sprawozdawczo-wyborcze Zebrania Grup Członkowskich  

Zebranie Grupy Członkowskiej Otwock - 23 maja 2022 r. godz. 1100 ul. Kołłątaja 1 b, Otwock

Zebranie Grupy Członkowskiej Wiązowna - 26 maja 2022 r. 1100, ul. Lubelska 47, Wiązowna

Zebranie Grupy Członkowskiej Celestynów - 26 maja 2022 r. 1700 Zespół Szkół w Celestynowie ul. Św. Kazimierza 55, Celestynów, parter

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie:

    a) wybór Przewodniczącego i Sekretarza,

    b) wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

    c) wybór Komisji Wnioskowej

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Odczytanie Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich

4. Ukonstytuowanie się komisji i stwierdzenie prawomocności zebrania

5. Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności za rok 2021 i kierunki działania na 2022 rok.

6. Sprawozdanie Kierownika Oddziału z działalności za rok 2021. (Oddział)

7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021

8. Przedstawienie tematyki obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.

9. Wybory Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli

    a) Ustalenie listy kandydatów i głosowanie

10. Omówienie wykonania wniosków z Zebrania Grupy Członkowskiej z poprzedniego roku.

11. Dyskusja i zapytania.

12. Ogłoszenie wyników głosowania.

13. Zgłoszenie i przyjęcie wniosków.

14. Sprawy różne.

15. Zamknięcie obrad.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniach.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Otwocku