Zebrania Grup Członkowskich w Banku Spółdzielczym w Otwocku.

Na podstawie § 37 ust. 6 oraz § 38 Statutu Zarząd Banku Spółdzielczego w Otwocku zaprasza członków Banku na sprawozdawcze Zebrania Grup Członkowskich. Zebrania odbędą się wg. poniższego harmonogramu:

- Grupa Członkowska Wiązowna – 29.06.2020 g. 1100 w Oddziale Wiązowna, ul. Lubelska 47, Ip

- Grupa Członkowska Otwock – 01.07.2020 g. 1100 w Centrali Banku, ul. Kołłątaja 1b, Ip.

- Grupa Członkowska Celestynów - 01.07.2020 g. 1700  w łączniku w Hali Sportowej w Celestynowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie:

a) wybór Przewodniczącego i Sekretarza,

b) wybór Komisji Wnioskowej

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Przedstawienie Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich

4. Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności za rok 2019 i kierunki działania na 2020 rok.

5. Sprawozdanie Kierownika Oddziału z działalności w 2019 r. (tylko w Oddziałach Banku)

6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019.

7. Przedstawienie tematyki obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.

8. Omówienie wykonania Uchwał Zebrania Przedstawicieli i wniosków z Zebrania Grupy Członkowskiej z poprzedniego roku.

9. Dyskusja i zapytania.

10. Zgłoszenie i przyjęcie wniosków.

11. Sprawy różne.

12. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Zarząd BS Otwock