Gwarancje i poręczenia

Bank Spółdzielczy w Otwocku na podstawie zawartej umowy o współpracy z Bankiem Polskiej Spółdzielczości (BPS) w zakresie portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD) ma możliwość udzielania mikro, małym i średnim firmom, kredytów z wykorzystaniem gwarancji BGK.
Przedmiotowa Umowa została zawarta w ramach rządowego programu "Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK".

Kredytobiorcy mogący skorzystać z gwarancji BGK:
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, posiadający status rezydenta, dla których Bank dokona pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

Kredyty objęte gwarancją BGK

*         Kredyty obrotowe (kredyt w rachunku bieżącym, kredyt obrotowy -
nieodnawialny w rachunku kredytowym, kredyt obrotowy - rewolwingowy w
rachunku kredytowym,

*         kredyt inwestycyjny.

Przedmiot kredytowania

1.   Kredyty obrotowe objęte gwarancją BGK de minimis  mogą być przeznaczone
wyłącznie na bieżące finansowanie działalności gospodarczej albo na cele
rozwojowe.

2.   Kredyty inwestycyjne objęte gwarancją BGK de minimis mogą być
przeznaczone wyłącznie na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych
związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zarobkową.

3.   Gwarancją nie może być objęty kredyt:

1)   na spłatę zadłużenia Kredytobiorcy z tytułu jakiegokolwiek kredytu
zaciągniętego w Banku;

2)   na spłatę zadłużenia Kredytobiorcy z tytułu kredytu inwestycyjnego
zaciągniętego w innym banku;

3)   na refinansowanie wydatków poniesionych przez Kredytobiorcę przed
zawarciem umowy kredytu inwestycyjnego;

4)   na inwestycje kapitałowe;

5)   na zakup instrumentów finansowych;

6)   na zakup wierzytelności;

7)   na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wysokość gwarancji BGK
Gwarancja zabezpiecza 60% kwoty udzielonego kredytu, przy czym maksymalna kwota gwarancji to aż 3.500.000zł.

Waluta udzielanych kredytów
Kredyty udzielane są wyłącznie w PLN.

Okres ważności gwarancji
Gwarancja BGK de minimis udzielana jest na okres nie dłuższy niż:

  • 27 miesięcy  - w przypadku kredytu obrotowego,
  • 99 miesięcy  - w przypadku kredytów inwestycyjnych

i obejmuje okres kredytowania wydłużony maksymalnie o trzy miesiące.

Zasady uzyskania gwarancji BGK
Wszystkie formalności związane z uzyskaniem gwarancji BGK wraz z oceną zdolności kredytowej dokonywane są w Banku.

Opłaty

Stawka opłaty prowizyjnej wynosi 0,5 % kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty 12 miesięczny okres gwarancji.

W związku z ograniczaniem negatywnych skutków gospodarczych dla funkcjonowania MŚP będących następstwem pandemi COVID-19 oraz konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy, w okresie od 01 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. stawka opłaty prowizyjnej należna do zapłaty za okres roczny gwarancji wynosi 0%.