Oszczędności

 • Dla podmiotów gospodarczych oferujemy lokaty terminowe otwierane na okresy:
  • 14 dniowe
  • 1 miesięczne
  • 3 miesięczne
  • 6 miesięczne
  • 9 miesięczne
  • 12 miesięczne
  Zaletą lokat terminowych jest ich korzystne oprocentowanie zależne od okresu zadeklarowania oraz wysokości wpłaconej kwoty.
  Środki na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych oprocentowane są wg zmiennej stopy procentowej określanej w aktualnie obowiązującej w Banku tabeli oprocentowania.
  Minimalna kwota lokaty 14 dniowej wynosi 10.000 zł.
  Minimalna kwota lokaty dla pozostałych okresów wynosi 1 000 zł.
  W przypadku lokat 14 - dniowych po upływie terminu lokaty, kwota lokaty wraz z odsetkami jest przeksięgowywana na rachunek bieżący.
  Dla lokat terminowych 1 miesięcznych i powyżej 1 miesiąca odsetki są naliczane po upływie okresu zadeklarowania.

  Wszystkie lokaty są zakładane na zadeklarowany okres i nie są odnawiane.

  Oszczędności zdeponowane w naszym Banku objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
 • Oszczędności zdeponowane w naszym Banku objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

  Informujemy, że od dnia 16 grudnia 2010 roku obowiązuje podwyższony limit gwarancji środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta do równowartości

  100.000 euro.


  Środki te podlegają  100 proc. gwarancji. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100.000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

  (podstawa prawna: znowelizowana w dniu 16 grudnia 2010 r. ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. Nr 257, poz. 1724)).

  Ochronie podlegają imienne depozyty:

  • osób fizycznych,
  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych.

  Po więcej szczegółów kliknij tutaj.