Rachunki

Rachunek bieżący służy do gromadzenia i przechowywania środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
Posiadanie rachunku bieżącego w naszym Banku umożliwia:
  • korzystanie z dopuszczalnego salda debetowego,
  • uzyskanie kredytu w rachunku bieżącym,
  • uzyskiwanie informacji telefonicznej o stanie środków na rachunku,
  • korzystanie z systemu bankowości elektronicznej.
W celu otwarcia rachunku bieżącego należy złożyć w Banku następujące dokumenty:
  • pisemny wniosek o otwarcie rachunku bieżącego,
  • dokumenty określające formę prawną podmiotu gospodarczego (zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, odpis z KRS),
  • zaświadczenia o nadaniu nr NIP i REGON - u,
  • kartę wzorów podpisów zawierającą nazwiska i wzory podpisów osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem,
  • oraz inne specyficzne dokumenty wymagane zgodnie z przepisami wewnętrznymi w zależności od rodzaju podmiotu.
Posiadacz rachunku bieżącego może zlecić Bankowi obsługę kredytów zaciągniętych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
W ramach obsługi rachunku bieżącego proponujemy także korzystanie z nowoczesnego systemu bankowości internetowej„EBO” więcej informacji w zakładce Bankowość Internetowa.
Bank Spółdzielczy w Otwocku prowadzi również rozliczenia w systemie ELIXIR. Przyjmujemy wpłaty na rzecz ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych.
Dokonujemy także rozliczeń dewizowych w złotych polskich za pośrednictwem naszego Banku Zrzeszającego.
Dla posiadaczy rachunków bieżących w naszym Banku oferujemy także karty płatnicze VISA BUSINESS DEBETOWA wraz z ubezpieczeniem. Umożliwiają one pobieranie gotówki z bankomatów oraz dokonywanie płatności bezgotówkowych za towary i usługi.
Oszczędności zdeponowane w naszym Banku objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego