Kredyty

 • Kredyt CZYSTE POWIETRZE

  EBO www czyste powietrze

  Ogrzewasz dom starym, dymiącym piecem? W Twojej gminie obowiązuje ustawa antysmogowa? Ten kredyt jest właśnie dla Ciebie! Wymień kopciucha na nowe, ekologiczne źródło ciepła i skorzystaj z dotacji! Przy okazji możesz też przeprowadzić dodatkowe prace uszczelniające okna i drzwi.


  Kredyt Czyste Powietrze możesz wykorzystać na sfinansowanie przedsięwzięć polegających na wymianie starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzeniu niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku, a szczegółowo określonych w Programie Priorytetowym NFOŚiGW „Czyste Powietrze”. 

   Czyste pow warunki

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 12,68% przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 30.000,00 zł, okres kredytowania 5 lat, oprocentowanie zmienne 10,80% w stosunku rocznym, prowizja 2,50%, 60 rat miesięcznych spłacanych według salda malejącego: pierwsza rata (kapitał 500,00 zł + odsetki 284,05 zł), następne raty: kapitał 500,00 zł + odsetki malejące liczone od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie wg. formuły: kapitał x 10,80% x ilość dni w miesiącu/365 lub 366. Całkowity koszt kredytu: 8.985,84 zł, w tym odsetki 8.235,84 zł, prowizja 750,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 38.985,84 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 08.09.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

  Co mogę sfinansować Kredytem Czyste Powietrze?

  Środki z kredytu możesz przeznaczyć na:

  • audyt energetyczny, dokumentację projektową, ekspertyzy
  • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem
  • pompa ciepła powietrze/woda
  • pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
  • pompa ciepła typu powietrze/powietrze
  • gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
  • kocioł gazowy kondensacyjny
  • kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja)
  • kocioł olejowy kondensacyjny
  • kocioł na węgiel
  • kocioł zgazowujący drewno
  • kocioł na pellet drzewny
  • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie
  • ogrzewanie elektryczne
  • instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej
  • mentylacja mechaniczna z odzyskiem
  • mikroinstalacja fotowoltaiczna jako element inwestycji w powiązaniu z innym źródłem ciepła
  • ocieplenie przegród budowlanych
  • stolarka okienna
  • stolarka drzwiowa
  Kto może skorzystać z Kredytu Czyste Powietrze i dotacji?

  Z Kredytu Czyste Powietrze i dotacji mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele:

  • domów jednorodzinnych
  • wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą
  Na jakiej wysokości dotację mogę liczyć?

  W programie „Czyste Powietrze” można uzyskać dotację w wysokości do 30 tys. zł dla podstawowego poziomu dofinansowania oraz do 37 tys. zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

  Wysokość dotacji będzie zależeć od tego jakie nowe źródło ciepła planujesz zastosujesz i jaki będzie zakres prac, które planujesz przeprowadzić.

  Możesz otrzymać dotację:

  • na poziomie podstawowym – jeżeli Twój dochód roczny w ostatnim rozliczonym roku podatkowym nie przekroczy 100 tys. zł
  • na poziomie podwyższonym – przeciętny miesięczny dochód na jedną osobę w Twoim gospodarstwie domowym nie przekroczy:
   • 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym
   • 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym

  Aktualne dokumenty Programu „Czyste Powietrze” dla poszczególnych województw

  Aktualne dokumenty Programu „Czyste Powietrze” znajdują się również na stronie www NFOŚiGW pod adresem: https://czystepowietrze.gov.pl/ oraz poszczególnych WFOŚiGW.

  Zapraszamy do naszych placówek.

 • Kredyt mieszkaniowy dla klientów indywidualnych

  • finansowanie remontu w 100% planowanych kosztów inwestycji,
  • finansowanie celu mieszkaniowego nawet do 90% planowanych kosztów inwestycji,
  • oprocentowanie zmienne, w stosunku rocznym, oparte o stopę redyskonta weksli NBP wynoszącą na dzień kalkulacji 6,80% oraz stałą marżę Banku w wysokości 2,00 p.p.* tj 8,80%,
  • karencja do 24 miesięcy,
  • okres kredytowania do 25 lat,
  • prowizja 1,50% od kwoty kredytu,
  • nie wymagamy ubezpieczenia na życie Kredytobiorców.

  UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCY NIE JEST OBLIGATORYJNE

  KARENCJA DO 24 MIESIĘCY

  NIE WYMAGAMY FAKTUR DO ROZLICZENIA KREDYTU

  WYMAGANE DOKUMENTY:

   

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania RRSO wynosi 9,70% przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 340.000,00 zł, okres kredytowania 25 lat, wkład własny 20% inwestycji, oprocentowanie zmienne 8,80% w skali roku, prowizja 1,50%, 299 miesięcznych rat równych po 2.807,00 zł. i ostatnia rata wyrównawcza w wysokości 2.700,37 zł.

  Całkowity koszt kredytu: 515.412,37 zł, w tym odsetki 501.993,37 zł, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu 5.100,00 zł, PCC 19 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości za cały okres kredytowania wynosi 6.500,00 zł, koszt opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku ROR w całym okresie kredytowania wynosi 1.800,00 zł. zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe w BS Otwock. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 855.412,37 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 08.09.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. Warunki promocyjne obowiązują do dnia 31.12.2022 r.

  Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

  Czym jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

  Jeśli masz w naszym Banku kredyt hipoteczny i znalazłeś się w trudnej sytuacji finansowej, możesz złożyć wniosek o udzielenie wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (w skrócie: FWK). Zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. (DZ.U. z 2015 r. poz. 1925 z późniejszymi zmianami) o zwrotne wsparcie finansowe z FWK mogą ubiegać się osoby fizyczne, które posiadają kredyt mieszkaniowy oraz utraciły pracę lub osiągają niskie dochody.

  W ramach FWK możesz ubiegać o:

  I.     Wsparcie w spłacie miesięcznych rat kredytu

  • wsparcie przeznaczone jest na spłatę zobowiązań kredytobiorcy z tytułu kredytu hipotecznego
  • wsparcie wypłacane jest w ratach miesięcznych przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy
  • wysokość Wsparcia to równowartość przewidywanych 36 miesięcznych rat kredytu mieszkaniowego
  • wsparcie wypłacane jest w ratach miesięcznych, miesięczna kwota Wsparcia nie może być wyższa niż 2000 zł

  II.    Pożyczkę na spłatę zadłużenia

  • w przypadku sprzedaży kredytowanej nieruchomości, gdy kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryje zadłużenia, kredytobiorca ma możliwość wnioskowania w Banku BPS o udzielenie pożyczki
  • pożyczka przyznawana jest na pokrycie pozostałej części zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego po sprzedaży kredytowanej nieruchomości, gdy uzyskana ze sprzedaży kwota nie pokryła całego zobowiązania
  • maksymalna kwota pożyczki  to 72 000 zł
  • wsparcie lub pożyczka są zwrotne

  Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów udzielania Wsparcia można uzyskać na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

  Co zrobić, aby skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

  • wniosek o udzielenie wsparcia/pożyczki można złożyć w każdym oddziale Banku.
  • jeżeli kwota ze sprzedaży kredytowanej nieruchomości nie pokryje całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego, kredytobiorca może wystąpić o wydanie promesy udzielenia pożyczki („Promesa”) lub bezpośrednio o pożyczkę; do wniosku o wydanie Promesy/Pożyczki należy dołączyć przedwstępną umowę sprzedaży kredytowanej nieruchomości
  • po pozytywnej weryfikacji wniosku o udzielenie wsparcia/pożyczki kredytobiorca może zawrzeć umowę o Wsparcie/Pożyczkę z Bankiem

  Kto może skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

  O wsparcie/pożyczkę mogą ubiegać się kredytobiorcy, którzy spełniają jeden z warunków:

  • co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego w dniu złożenia wniosku o Wsparcie, lub
  • ponoszą miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50 proc. miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego, lub
  • miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu nie przekracza:
   •    1552 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
   •    1200 zł na każdą osobę dla gospodarstwa wieloosobowego.
   oraz
  • posiadają kredyt lub pożyczkę, zabezpieczone hipoteką, przeznaczone na sfinansowanie niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego:
   •    nabycia, budowy, przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość oraz adaptacji pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne
   •    nabycia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej
   •    remontu domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o których mowa w punktach powyżej
   •    nabycia działki budowlanej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego
   •   nabycia działki rolnej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego, położonej w całości albo części na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku gdy teren, na którym położona jest działka rolna albo jej część, nie został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – nabycia działki albo jej części przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
   •    udziału w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego
   •    Innego celu związanego z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych
   lub
  • posiadają udzielony przez bank kredyt zabezpieczony hipoteką, udzielony na spłatę kredytu mieszkaniowego, o którym mowa w punkcie powyżej.

  W jakich przypadkach nie możesz skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

  Wsparcie / pożyczka nie może być przyznana, jeżeli:

  • umowa o pracę została wypowiedziana i z winy pracownika w trybie art. 52 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
  • jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie, chyba że wsparcie nie jest już udzielane, a okres udzielonego wsparcia nie przekroczył 35 miesięcy.
  • umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana
  • za okres, w którym kredytobiorcy przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy
  • w dniu złożenia wniosku o Wsparcie kredytobiorca:
   a.    jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub był nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
   b.    posiada spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
   c.    posiada roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.
  • prowadzone są czynności egzekucyjne z przedmiotu kredytowania.

  Przelew wsparcia może zostać wstrzymany w przypadku, gdy kredytobiorca przestanie spełniać warunki, na podstawie których to Wsparcie zostało mu udzielone, np. utraci status bezrobotnego, wzrosną dochody gospodarstwa domowego ponad ustawowy wymóg, sprzeda przedmiot kredytowania lub dokona całkowitej spłaty kredytu.

  Czy wsparcie lub pożyczkę z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców trzeba zwrócić?

  •    Zwrot Wsparcia/Pożyczki na spłatę zadłużenia następuje po 2-letnim okresie karencji w 144 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach
  •    Spłata przez kredytobiorcę  bez opóźnień 100 rat, skutkuje umorzeniem pozostałej części rat wsparcia lub pożyczki

  Jak wygląda wniosek o udzielenie wsparcia lub pożyczki z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

        Wniosek do pobrania.

 • Kredyt konsumencki w ROR

  Kwota kredytu 500 - 80.000 zł (maksymalnie do wysokości czterokrotności miesięcznych stałych wpływów na rachunek).

  Okres spłaty do 12-miesięcy, z możliwością odnowienia na kolejny okres.

  Kredyt na sfinansowanie dowolnego celu.

  Prowizja 1,50% od kwoty kredytu, minimum 50,00 zł, za każdy 12-miesięczny okres kredytowania.

  Oprocentowanie 7,00% w stosunku rocznym, stałe.

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  W przypadku uzyskiwania dochodu z innych źródeł prosimy o kontakt.

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSOwynosi 10,08% przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 2.000,00 zł, okres kredytowania 1 rok, oprocentowanie stałe 7,00%, prowizja 1,50% (min. 50,00 zł). Całkowity koszt kredytu: 189,47 zł, w tym odsetki 139,47 zł, prowizja 50,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 2.189,47 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 10.08.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 • Wybierz kredyt gotówkowy na cele ekologiczne i nie tylko...

  Masz stary i dymiący piec? Chcesz zmodernizować wyposażenie i instalacje domowe? A może myślisz o korzystaniu z zielonej energii czy zakupie roweru, a nawet energooszczędnego sprzętu AGD?

  Przygotowaliśmy ofertę specjalnie dla Ciebie! W Banku Spółdzielczym w Otwocku i Bankach Spółdzielczych z Grupy BPS uzyskasz niezbędne do takich inwestycji środki. Nasz kredyt pozwoli Ci zrealizować plany, a do tego przyczynisz się do poprawy środowiska naturalnego. Co więcej część kwoty możesz przeznaczyć na dowolne cele, niezwiązane z ekologią.

  Czym jest kredyt na cele ekologiczne i nie tylko…?

  To kredyt częściowo przeznaczony na inwestycję proekologiczną jak np.:

  Ocieplenie domu, w tym wymianę drzwi i okien, instalację nowych pieców, kotłów CO itp.

  Zakup urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii (np. paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła czy przydomowych wiatraków).

  Przydomowe oczyszczalnie, stacje uzdatniania i systemy odzysku wody.

  Zakup energooszczędnego sprzętu AGD.

  Zakup rowerów i innego sprzętu sportowego.

  Zakup samochodów hybrydowych i elektrycznych.

  Po głowie chodzi Ci coś innego? Nasz doradca chętnie przyjrzy się Twoim pomysłom.

  Warunki kredytowania:

  • finansując cele ekologiczne w 60% pozostałe 40% kwoty kredytu można przeznaczyć na dowolne potrzeby,
  • termin spłaty kredytu do 96 miesięcy,
  • kwota kredytu od 1.000 zł do 80.000 zł,
  • oprocentowanie 12,30%* zmienne, w stosunku rocznym, oparte o stopę redyskonta weksli NBP wynoszącą na dzień kalkulacji 6,80% oraz stałą marżę Banku w wysokości 5,50 p.p.,
  • prowizja od 3,00%* kwoty kredytu.

  * z ubezpieczeniem instalacji OZE bądź ubezpieczeniem na życie Kredytobiorcy.

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  W przypadku uzyskiwania dochodu z innych źródeł prosimy o kontakt.

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 14,18% przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 80.000,00 zł, okres kredytowania 8 lat, oprocentowanie zmienne 12,30% w stosunku rocznym, prowizja 3,00%, 96 rat miesięcznych spłacanych według salda malejącego: pierwsza rata wyrównawcza (kapitał 865,00 zł + odsetki 862,68 zł), następne raty: kapitał 833,00 zł + odsetki malejące liczone od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie wg. formuły: kapitał x 12,30% x ilość dni w miesiącu/365 lub 366. Całkowity koszt kredytu: 42.157,12 zł, w tym odsetki 39.757,12 zł, prowizja 2.400,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 122.157,12 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 08.09.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 • Kredyt na wymianę pieca

  • Kwota kredytu: 1.000 zł – 20.000 zł,
  • Termin spłaty kredytu: 60 miesięcy,
  • Finansowanie 100% kosztów poniesionych na inwestycję,
  • Rozliczenie kredytu: faktura,
  • Oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym: stopa redyskonta weksli NBP ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej wynoszącą na dzień kalkulacji 6,80%,  powiększona o marżę Banku w wysokości 4,00 p.p., tj. 10,80%*
  • Prowizja 1,50% od przyznanej kwoty kredytu,
  • Raty kapitałowe i odsetkowe płatne miesięcznie,
  • Kredyt spłacany według salda malejącego,

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  W przypadku uzyskiwania dochodu z innych źródeł prosimy o kontakt.

   *Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 12,14% przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 20.000,00 zł, okres kredytowania 5 lat, oprocentowanie zmienne 10,80% w stosunku rocznym, prowizja 1,50%, 60 rat miesięcznych spłacanych według salda malejącego: pierwsza rata (kapitał 353,00 zł + odsetki 189,37 zł), następne raty: kapitał 333,00 zł + odsetki malejące liczone od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie wg. formuły: kapitał x 10,80% x ilość dni w miesiącu/365 lub 366. Całkowity koszt kredytu: 5.785,27 zł, w tym odsetki 5.485,27 zł, prowizja 300,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 25.785,27 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 08.09.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 • Kredyt na sfinansowanie instalacji wodociągowej

  • Kwota kredytu: 1.000 zł – 20.000 zł,
  • Termin spłaty kredytu: 60 miesięcy,
  • Finansowanie 100% kosztów poniesionych na inwestycję,
  • Rozliczenie kredytu: faktura,
  • Oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym: stopa redyskonta weksli NBP ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej wynoszącą na dzień kalkulacji 6,80% powiększona o marżę Banku w wysokości 4,00 p.p., tj. 10,80%*
  • Prowizja 1,50% od przyznanej kwoty kredytu,
  • Raty kapitałowe i odsetkowe płatne miesięcznie,
  • Kredyt spłacany według salda malejącego,

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  W przypadku uzyskiwania dochodu z innych źródeł prosimy o kontakt.

  *Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 12,14% przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 20.000,00 zł, okres kredytowania 5 lat, oprocentowanie zmienne 10,80% w stosunku rocznym, prowizja 1,50%, 60 rat miesięcznych spłacanych według salda malejącego: pierwsza rata (kapitał 353,00 zł + odsetki 189,37 zł), następne raty: kapitał 333,00 zł + odsetki malejące liczone od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie wg. formuły: kapitał x 10,80% x ilość dni w miesiącu/365 lub 366. Całkowity koszt kredytu: 5.785,27 zł, w tym odsetki 5.485,27 zł, prowizja 300,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 25.785,27 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 08.09.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 • KREDYT W ROR DLA MŁODYCH

  Kwota kredytu 500 - 80.000 zł (maksymalnie do wysokości czterokrotności miesięcznych stałych wpływów na rachunek).

  Okres spłaty do 12-miesięcy, z możliwością odnowienia na taki sam okres.

  Kredyt na sfinansowanie dowolnego celu.

  Prowizja 1,00% od kwoty kredytu, za każdy 12-miesięczny okres kredytowania.

  Oprocentowanie 7,00% w stosunku rocznym, stałe.

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  W przypadku uzyskiwania dochodu z innych źródeł prosimy o kontakt.

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8,35%przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 2.000,00 zł, okres kredytowania 1 rok, oprocentowanie stałe 7,00%, prowizja 1,00%. Całkowity koszt kredytu: 159,41 zł, w tym odsetki 139,41 zł, prowizja 20,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 2.159,41 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 10.06.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 • Kredyt konsumencki gotówkowy

  Kwota kredytu 500  - 255.550 zł, oprocentowanie w stosunku rocznym,  zmienne: stopa redyskonta weksli wynoszącą na dzień kalkulacji 6,80% + marża 4,00 p.p. tj. 10,80%

  Kredyt na sfinansowanie dowolnego celu.

  Okres spłaty do 96 miesięcy.

  Prowizja 4,20% od kwoty kredytu.

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  W przypadku uzyskiwania dochodu z innych źródeł prosimy o kontakt.

  *Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 12,92% przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 100.000,00 zł, okres kredytowania 8 lat, oprocentowanie zmienne 10,80%, prowizja 4,20%, 96 rat miesięcznych spłacanych według salda malejącego: pierwsza rata wyrównawcza (kapitał 1.010,00 zł + odsetki 946,85 zł), następne raty: kapitał 1.042,00 zł + odsetki malejące liczone od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie wg. formuły: kapitał x 10,80% x ilość dni w miesiącu/365 lub 366. Całkowity koszt kredytu: 47.866,62 zł, w tym odsetki 43.666,62 zł, prowizja 4.200,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 147.866,62 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 08.09.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 • Kredyt samochodowy

  Kwota kredytu 500 - 255.550 zł (maksymalna wysokość kredytu - do  piętnastokrotności miesięcznego dochodu brutto kredytobiorcy), oprocentowanie w stosunku rocznym, zmienne: stopa redyskonta weksli NBP wynoszącą na dzień kalkulacji 6,80% + marża 3,00 – 4,00 p.p.**

  Kredyt jest przeznaczony na sfinansowanie zakupu nowych i używanych  samochodów.

  Udział własny Kredytobiorcy od 10% (samochód nowy) do 30% (samochód  używany).

  Okres spłaty do 60-miesięcy (samochód nowy), do 48-miesięcy (samochód  używany).

  Prowizja 2,50% od kwoty kredytu.

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  W przypadku uzyskiwania dochodu z innych źródeł prosimy o kontakt.

  *Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 12,95% przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 100.000,00 zł, okres kredytowania 4 lata, oprocentowanie zmienne 10,80%, prowizja 2,50%, 48 rat miesięcznych spłacanych według salda malejącego: pierwsza rata wyrównawcza (kapitał 2.099,00 zł + odsetki 946,85 zł), następne raty: kapitał 2.083,00 zł + odsetki malejące liczone od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie wg. formuły: kapitał x 10,80% x ilość dni w miesiącu/365 lub 366. Całkowity koszt kredytu: 24.551,10 zł, w tym odsetki 22.051,10 zł, prowizja 2.500,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 124.551,10 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 08.09.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 • Pożyczka hipoteczna

  Wysokość pożyczki od 25.000 zł do 1.200.000 zł (maksymalnie 50% aktualnej rynkowej wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu).

  Pożyczka na sfinansowanie dowolnego celu.

  Oprocentowanie w stosunku rocznym, zmienne: stopa redyskonta weksli NBP wynoszącą na dzień kalkulacji 6,80% + marża 3,50 – 4,75 p.p.

  Okres spłaty do 20 lat.

  Prowizja 2,00-3,00% od kwoty pożyczki.

  Obligatoryjnym zabezpieczeniem pożyczki jest hipoteka na nieruchomości.

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  W przypadku uzyskiwania dochodu z innych źródeł prosimy o kontakt.

  *Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 13,15% przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 184.000,00 zł, okres kredytowania 10 lat, oprocentowanie zmienne 11,55%, prowizja 3,00%, 120 rat miesięcznych spłacanych według salda malejącego: pierwsza rata wyrównawcza (kapitał 1.573,00 zł + odsetki 1.863,19 zł), następne raty: kapitał 1.533,00 zł + odsetki malejące liczone od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie wg. formuły: kapitał x 11,55% x ilość dni w miesiącu/365 lub 366. Całkowity koszt kredytu: 112.649,59 zł, w tym odsetki 107.129,59 zł, prowizja 5.520,00 zł, PCC 19,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty 296.649,59 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 08.09.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 • KREDYT KONSOLIDACYJNY

  Wysokość udzielonego kredytu jest uzależniona od oceny zdolności  kredytowej  Wnioskodawcy, dokonanej zgodnie z zasadami stosowanymi w Banku i nie może  być niższa niż 500,00 zł.

  Kredyt na spłatę kredytów w BS Otwock oraz w innych bankach.

  Oprocentowanie w stosunku rocznym, zmienne: stopa redyskonta weksli NBP wynoszącą na dzień kalkulacji 6,80% + marża 2,80 p.p - PROMOCJA tj. 9,60%

  Okres spłaty do 10 lat.

  Prowizja 1,50% od kwoty kredytu.

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  W przypadku uzyskiwania dochodu z innych źródeł prosimy o kontakt.

  *Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,48% przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 70.000,00 zł, okres kredytowania 10 lat, oprocentowanie zmienne 9,60%, prowizja 1,50%, 120 rat miesięcznych spłacanych według salda malejącego: pierwsza rata wyrównawcza (kapitał 623,00 zł + odsetki 589,15 zł), następne raty: kapitał 583,00 zł + odsetki malejące liczone od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie wg. formuły: kapitał x 9,60% x ilość dni w miesiącu/365 lub 366. Całkowity koszt kredytu: 34.913,09 zł, w tym odsetki 33.863,09 zł, prowizja 1.050,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 104.913,09 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 08.09.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 • Kredyt gotówkowy Ekspresowy

  • sfinansowanie dowolnych potrzeb,
  • minimum formalności,
  • ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy,
  • termin spłaty kredytu do 60 miesięcy,
  • kwota kredytu od 1.000 zł do 50.000 zł,
  • oprocentowanie zmienne, w stosunku rocznym, oparte o stopę redyskonta weksli NBP wynoszącą na dzień kalkulacji 6,80% oraz stałą marżę Banku w wysokości 3,60% p.p., tj. 10,40%
  • prowizja 4,00% od kwoty kredytu.

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  W przypadku uzyskiwania dochodu z innych źródeł prosimy o kontakt.

  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 13,86% przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 50.000,00 zł, okres kredytowania 60 miesięcy, oprocentowanie zmienne 10,40%, prowizja 4,00%, 60 rat miesięcznych spłacanych według salda malejącego: pierwsza rata wyrównawcza (kapitał 853,00 zł + odsetki 455,89 zł), następne raty: kapitał 833,00 zł + odsetki malejące liczone od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie wg formuły: kapitał x 10,40% x ilość dni w miesiącu/365 lub 366. Całkowity koszt kredytu: 15.937,02 zł, w tym odsetki 13.212,90 zł, prowizja 2.000,00 zł, koszt ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy 724,12 zł. Koszt ubezpieczenia na życie jest uzależniony od wieku Kredytobiorcy, kwoty kredytu oraz okresu trwania umowy kredytowej. Całkowita kwota do zapłaty 65.937,02 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 08.09.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie dla Kredytobiorcy w wieku 40 lat. Warunki promocyjne  obowiązują do dnia 31.12.2022 r.