Oszczędności

 • Lokata promocyjna „Super Zysk” dla osób fizycznych!

  Promocja trwa do 30.09.2022 roku.

  Warunki zakładania lokaty :

  • minimalna kwota wpłaty na lokatę wynosi 1 000 zł, a maksymalna łączna kwota lokat 500 000 zł w ramach jednego deponenta;

  • na lokacie można ulokować wyłącznie Nowe Środki tj. nadwyżkę środków pieniężnych ulokowanych przez deponenta w dniu wpływu środków na lokatę, w stosunku do stanu środków pieniężnych znajdujących się na wszystkich rachunkach prowadzonych w BS Otwock według stanu na 31.03.2022 r.;

  • okres lokaty – 6 miesięcy;

  • oprocentowanie stałe 3,50% w stosunku rocznym;

  • po upływie okresu 6 miesięcy lokata nie ulega przedłużeniu;

  • w przypadku zerwania lokaty przed okresem umownym nie zostaną naliczone odsetki - stopa oprocentowania likwidacyjnego wynosi 0,00%;

  • obowiązkowa akceptacja zgód marketingowych;

  • lokata nie jest dostępna za pośrednictwem bankowości internetowej;

  • w pozostałym zakresie obowiązuje Regulaminu oszczędnościowych lokat terminowych dla osób fizycznych w złotych w Banku Spółdzielczym w Otwocku.

 • Oferujemy prowadzenie oszczędnościowych lokat terminowych na okresy:

  • 14 dniowe
  • 1 miesięczne
  • 3 miesięczne
  • 6 miesięczne
  • 9 miesięczne
  • 12 miesięczne

  Zaletą lokat terminowych jest ich korzystne oprocentowanie zależne od okresu zadeklarowania oraz wysokości wpłaconej kwoty.

  Minimalna kwota lokaty wynosi 500 zł.

  Środki na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych oprocentowane są wg zmiennej stopy procentowej określonej w aktualnie obowiązującej w Banku tabeli oprocentowania.

  Dla lokat terminowych odsetki są naliczane po okresie upływu terminu lokaty.

  Wszystkie lokaty są zakładane na zadeklarowany okres i nie są odnawiane.
  Oszczędności zdeponowane w naszym Banku objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

  Oprocentowanie lokat terminowych >> Tutaj

 • Oszczędności zdeponowane w naszym Banku objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

  Informujemy, że od dnia 16 grudnia 2010 roku obowiązuje podwyższony limit gwarancji środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta do równowartości

  100.000 euro.


  Środki te podlegają  100 proc. gwarancji. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100.000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

  (podstawa prawna: znowelizowana w dniu 16 grudnia 2010 r. ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. Nr 257, poz. 1724)).

  Ochronie podlegają imienne depozyty:

  • osób fizycznych,
  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych.

  Po więcej szczegółów kliknij tutaj.