Oprocentowanie

 • Środki gromadzone na rachunkach podlegają oprocentowaniu w wysokości określonej Uchwałą Zarządu Banku według zmiennej stopy procentowej, co oznacza że oprocentowanie w trakcie trwania umowy może ulec podwyższeniu lub obniżeniu.

  Odsetki należne od środków na rachunku naliczane i dopisywane są na koniec kwartału kalendarzowego.

  Zysk z rachunku (odsetki) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19% (dot. osób fizycznych).

  Obowiązuje od 31.12.2021 r.

  Rodzaj rachunku

       

  Stopa zmienna 

  Stopa stała4) 

  Rachunki bieżące i pomocnicze oraz powiernicze       0,00%  0,00%
  Rachunki VAT       0,00%  0,00%

  Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe

       

  Stopa zmienna)

  Stopa stała 
  Książeczeka oszczędnościowa (a’vista) otwierana do dnia 31.08.2017r.       0,14% --
  Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe (ROR)        0,15%5) --
  Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe (ROR)       0,14%6)  0,00%
  Subkonto oszczędnościowe do ROR       0,15%  0,01%
  Konto 500+ otwierane do dnia 02.08.2017r.       0,14%   --
  Rachunki ROR dla Młodych
        0,14%   0,00%
  Subkonto oszczędnościowe do ROR dla Młodych
        0,25%  0,11%
  Rachunek Rodzinny       0,14%  0,00%
  Podstawowy Rachunek Płatniczy       0,14%   0,00%
  Konto Junior       -- 0,00%
  Subkonto oszczędnościowe do Konta Junior       --  0,11%

  4) Oprocentowanie stałe dla ROR otwartych od dnia 01.01.2021r. oraz subkont do tych ROR

  5) Oprocentowanie zmienne dla ROR otwartych do dnia 31.10.2014r.

  6) Oprocentowanie zmienne dla ROR otwartych od dnia 01.11.2014 do dnia 31.12.2020r.

 • Środki gromadzone na rachunku lokaty terminowej podlegają oprocentowaniu w wysokości określonej Uchwałą Zarządu Banku według zmiennej stopy procentowej, co oznacza że oprocentowanie w trakcie trwania umowy może ulec podwyższeniu lub obniżeniu.

  Minimalna kwota lokaty zakładanej przez osobę fiyczną wynosi 500 zł.

  Minimalna kwota lokaty zakładanej przez osobę prawną wynosi 1 000 zł.

  Zysk z lokat podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19% (dot. osób fizycznych).

  Obowiązuje od 31.12.2021 roku

  Lokaty terminowe zakładane od 10.09.2019 r. 500 - 9.999,99 zł 10 000 - 99 999,99 zł pow. 100 000 zł
  1) 14 dniowe od kwoty 10 000 zł - 0,13% 0,23%
  2) 1 miesięczne 0,13% 0,23% 0,23%
  3) 3 miesięczne 0,23% 0,36% 0,36%
  4) 6 miesięczne 0,23% 0,48% 0,48%
  5) 9 miesięczne 0,36% 0,48% 0,59%
  6) 12 miesięczne 0,48% 0,59% 0,71%
 • Oprocentowanie i prowizje/kredyty na działalność gospodarczą

  Oprocentowanie zmienne, w stosunku rocznym*

  Udzielane od dnia 11.10.2021 roku

  unikredyt nawozowy

  Stopa redyskonta weksli

  + marża od 5,00 do 6,50 p.p.

  kredyt płatniczy

  WIBOR 1M + marża od 5 do 6,50 p.p.

  kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą do kwoty 999.999 zł

  na okres do 12 miesięcy

  WIBOR 1M + marża od 4 do 6 p.p.

  na okres powyżej 12 miesięcy

  WIBOR 1M + marża od 4 do 6,50 p.p.

  kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

  WIBOR 1M + marża od 4,50 do 6,50 p.p.

  kredyt obrotowy w formie linii odnawialnej

  WIBOR 1M + marża od 4,50 do 6,50 p.p.

  kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą od kwoty 1.000.000 zł (kredyty obrotowe i inwestycyjne)

  WIBOR 1M + marża od 3.50 do 6,00 p.p.

  debet w rachunku bieżącym

  WIBOR 1M + marża 6,50 p.p.

  Kredyt technologiczny

  WIBOR 1M + marża od 5,5 do 6,50 p.p.

  Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału kredytu ARiMR (CSK)

  WIBOR 3M + marża 4 do 5 p.p.

  Kredyt preferencyjny z dopłatą ze środków ARiMR do oprocentowania

  WIBOR 3M + marża 2,5 p.p.

  * obowiązuje od dnia 11.10.2021 roku

 • Należności przeterminowane  dla umów zawartych:

  do dnia 25 listopada 2012r.

  9% W przypadku, gdy stopa oprocentowania kredytów przeterminowanych, w okresie obowiązywania umowy, będzie przekraczać czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, wówczas Bank od dnia wystąpienia przekroczenia będzie pobierał odsetki naliczone według stopy równej czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, tj. 9,00% w oparciu o stopę lombardową NBP obowiązującą od dnia 09.12.2021r. w wysokości 2.25% w skali rocznej

  od dnia 26 listopada 2012r. 

  do 12 października 2014

  5-krotność stopy referencyjnej NBP

  Oprocentowanie 8.75% wyliczone w oparciu o stopę referencyjną NBP obowiązującą od dnia 09.12.2021r. w wysokości 1,75% w skali rocznej.

  od dnia 13 października 2014r.

  do 18 marca 2015

  5,5-krotność stopy referencyjnej NBP

  Oprocentowanie 9.63 % wyliczone w oparciu o stopę referencyjną NBP obowiązującą od dnia 09.12.2021r. w wysokości 1,75% w skali rocznej.

  od dnia 19 marca 2015r.

  do 31 grudnia 2015

  4 krotność stopy lombardowej NBP

  Oprocentowanie 9,00% wyliczone w oparciu o stopę lombardową NBP obowiązującą od dnia 09.12.2021r. w wysokości 2.25% w skali rocznej.

  od dnia 01 stycznia 2016

  2 krotność odsetek ustawowych za opóźnienie

  Odsetki ustawowe za opóźnienie są równe wysokości sumy stopy referencyjnej NBP i 5,5 p.p. Wysokość oprocentowania za opóźnienie ulega zmianie każdorazowo w przypadku zmiany wysokości stopy referencyjnej ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski. Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie jest ogłaszana przez Ministra Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Oprocentowanie 14,50 % wyliczone w oparciu o stopę referencyjną NBP obowiązującą od dnia 09.12.2021 r. w wysokości 1.75 % w skali rocznej.

 • Udzielane od dnia 16 sierpnia 2021 roku

  Oprocentowanie stałe

  Oprocentowanie zmienne

  konsumencki w ROR

  7,00%

   

  konsumencki w ROR w rachunku „ROR dla Młodych”

  7,00%

   

  konsumencki gotówkowy

   

  Stopa redyskonta weksli NBP + marża 6,50 p.p.

  konsumencki na zakup samochodów i innych pojazdów mechanicznych

   

  Stopa redyskonta weksli NBP + marża 4,00 - 5,00 p.p.

  kredyt na cele mieszkaniowe

   

  Stopa redyskonta weksli NBP + marża 2,00 p.p.

  pożyczka hipoteczna

   

  Stopa redyskonta weksli NBP + marża 4,50 - 5,75 p.p.

  kredyt konsolidacyjny

  "Promocja" 

  Stopa redyskonta weksli NBP + marża 2,80 p.p.

  kredyt CZYSTE POWIETRZE                                                     

                                

  Stopa redyskonta weksli NBP + marża 5,00 p.p.