Oszczędności

 • Lokaty terminowe

  Oferujemy prowadzenie oszczędnościowych lokat terminowych na okresy:

  • 14 dniowe
  • 1 miesięczne
  • 3 miesięczne
  • 6 miesięczne
  • 9 miesięczne
  • 12 miesięczne

  Zaletą lokat terminowych jest ich korzystne oprocentowanie zależne od okresu zadeklarowania oraz wysokości wpłaconej kwoty.

  Minimalna kwota lokaty wynosi 500 zł.

  Środki na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych oprocentowane są wg zmiennej stopy procentowej określonej w aktualnie obowiązującej w Banku tabeli oprocentowania.

  Dla lokat terminowych odsetki są naliczane po okresie upływu terminu lokaty.

  Wszystkie lokaty zakładane są na deklarowany okres i nie są odnawiane.

  Oszczędności zdeponowane w naszym Banku objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

 • Oszczędności zdeponowane w naszym Banku objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

  Informujemy, że od dnia 16 grudnia 2010 roku obowiązuje podwyższony limit gwarancji środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta do równowartości

  100.000 euro.


  Środki te podlegają  100 proc. gwarancji. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100.000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

  (podstawa prawna: znowelizowana w dniu 16 grudnia 2010 r. ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. Nr 257, poz. 1724)).

  Ochronie podlegają imienne depozyty:

  • osób fizycznych,
  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych.

  Po więcej szczegółów kliknij tutaj.